Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu

Bài viết này tôi sẽ hướng dẫn dẫn các bạn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên VPS chạy ubuntu


Việc cài đặt nginx làm proxy ngược cho apache để làm tăng hiệu suất làm việc trên VPS của các bạn mình đã nó ở bài này
Hướng dẫn cài đặt Nginx + Apache + memcache tăng tốc VPS


Sau đây là hướng dẫn chi tiếp kèm video hướng dẫn


- Đầu tiên các bạn đăng nhập với quyền root :

Mã:
sudo passwd root
su
- Cập nhật thông tin gói, và cập nhật hệ thống :
Mã:
apt-get update
apt-get upgrade
- Cài đặt OpenSSH để tiện cho việc điều khiển VPS qua giao diện SSH : nếu có rồi thì bỏ qua bước này nhé
Mã:
apt-get install ssh openssh-server
- Cài đặt G++ cái này sẽ có hữu ích về sau :

Mã:
apt-get install g++
- Cài đặt apache2 + mysql + phph5 + phpmyadmin trên một dòng:

Mã:
apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient15-dev apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 libapache2-mod-ruby php5 php5-common php5-curl php5-dev php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-mysql php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl phpmyadmin
Trong khi cài đặt có yêu cầu nhập mật khẩu Mysql root các bạn nhập vào cho đúng nhé

- Kích hoạt module Apache:

Mã:
a2enmod ssl
a2enmod rewrite
a2enmod suexec
a2enmod include
- Cấu hình trang mặc định của apache :


Việc này sẽ thay đổi cổng thành 81 , để nginx sử dụng cổng 80
Mã:
nano /etc/apache2/sites-available/default
Mã:
<VirtualHost *:81>
    ServerAdmin webmaster@daivietpda.com

    DocumentRoot /var/www/daivietpda
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
    </Directory>
    <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride All
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

    ErrorLog /var/log/apache2/error.log

    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn

    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined

  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
  <Directory "/usr/share/doc/">
    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order deny,allow
    Deny from all
    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
  </Directory>

</VirtualHost>

Mã:
nano /etc/apache2/apache2.conf
Sửa lại chỗ


Mã:
MaxClients     20
- Cài đặt nginx + apache2-mod-rpaf

Mã:
apt-get install nginx
Mã:
apt-get install libapache2-mod-rpaf
Mã:
nano /etc/apache2/ports.conf
Mã:
NameVirtualHost *:81
Listen 81
- Sao chép file cấu hình web

Mã:
cd /etc/apache2/sites-available
cp ./default /etc/apache2/sites-enabled/example.com
- Cấu hình nginx


Mã:
nano /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

Mã:
user www-data;
worker_processes 1;

error_log /var/log/nginx/error.log;
pid    /var/run/nginx.pid;

events {
  worker_connections 1024;
}

http {
  include    /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  server_names_hash_bucket_size 64;
  access_log /var/log/nginx/access.log;

  sendfile    on;
  #tcp_nopush   on;

  #keepalive_timeout 0;
  keepalive_timeout 65;
  tcp_nodelay    on;


  gzip        on;
  gzip_proxied    any;
  gzip_min_length   1100;
  gzip_http_version  1.0;
  gzip_buffers    4 8k;
  gzip_comp_level   9;
  gzip_types     text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;


  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}Mã:
nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com
Mã:
server {
listen 80;
server_name daivietpda.com www.daivietpda.com;
access_log /var/log/nginx.access_log;
location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|tar|wav|bmp|rtf|swf|ico|flv|txt|xml|docx|xlsx)$ {
root /var/www/daivietpda/;
index index.html index.php;
access_log off;
expires 30d;
}
location ~ /\.ht {
deny all;
}
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:81/;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-for $remote_addr;
proxy_set_header Host $host;
proxy_connect_timeout 60;
proxy_send_timeout 90;
proxy_read_timeout 90;
proxy_redirect off;
proxy_set_header Connection close;
proxy_pass_header Content-Type;
proxy_pass_header Content-Disposition;
proxy_pass_header Content-Length;
}
}Với việc cấu hình này tôi đã cho nginx chạy các file tĩnh (jpg|,peg , gif, png , css , zip .... v v ) còn apache sẽ đảm nhiệm các file động .php , và file .htaccess

- Cài đặt memcached


Mã:
apt-get install memcached
- Cài đặt xcached

Mã:
apt-get install php5-xcache

- Khởi động dịch vụ và sẵn sàng :Mã:
service apache2 restart
service nginx restart
service memcached restart


 Nguồn: Daivietpda.com

About : megagame và bài viết __ Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu

Bài viết Hướng dẫn cài đặt apache 2 + nginx + php 5 + MySQL + memcached + xcache trên Ubuntu Được viết bởi tác giả megagame vào lúc Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012.
Cảm ơn bạn đã tham quan Blog và ghé xem bài viết này

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc cần thảo luận, hãy comment cho chúng tôi ở phía dưới nhé

Thanks you!


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét